ASATOMA SADGAMAYA
TAMASOMA JYOTIRGAMAYA
MRITYORMA AMRITANGAMAYA
OM SANTHIH SANTHIH SANTHIH

ACATOMA
TAMACOMA

. . . , , .
-


BHUR BHUVAH SUVAH
TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHEEMAHEE
DHIYO YONAH PRACHODAYAT
OM SANTHIH SANTHIH SANTHIH

OM
TAT


OM

, , . : , , .
-


OMKARA BINDU SAMYUKTAM
NITYAM DHYAYANTI YOGINAH
KAMADAM MOKSADAM CHAIVA
OMKARAYA NAMO NAMAH
SANTHIH SANTHIH SANTHIH

- - , , . .
-


YOGENA CITTASYA PADENA VACHAM
MALAM SAREERASYACA VAIDHYAKENA
YOPAKAROTTAM PRAVARAM MUNEENAM
PATANJALEEM PRANJALIRANATOSMI
SANTHIH SANTHIH SANTHIH

, , , , - .
-


PRANASYEDAM VASE SARVAM
TRIDIVE YAT PRATISJHITAM
MATEVA PUTRAN RAKSASVA
SREESCA PRAJNANSCHA VIDEHINAITI
OM SANTHIH SANTHIH SANTHIH

, : , , , , , .
-


SAHANA VAVATU
SAHANAU BHUNAKTU
SAHAVIRYAM KARAVAVAHAT
TEJASVI NA VADEETAMASTU
VIDVISHAVAHAI
SANTHIH SANTHIH SANTHIH


. . . . .


SARVE BHAVANTU SUKHINAH
SARVE SANTU NIRAMAYAH
SARVE BHADRANI PASYANTU
KASCHID DUKHA BHAGBHAVET
SANTHIH SANTHIH SANTHIH

! , , , !

"" - ,

| ?