, ,

-


YOGENA CITTASYA PADENA VACHAM
MALAM SAREERASYACA VAIDHYAKENA
YOPAKAROTTAM PRAVARAM MUNEENAM
PATANJALEEM PRANJALIRANATOSMI
SANTHIH SANTHIH SANTHIH, , , , - .

-, , :

, һ

-, , :

, һ.

-, , :

, һ.

-, , :

, һ.

-, , : 

, - һ.

-, , :

, һ.

| | : Port9

|