, ,
SARVE BHAVANTU SUKHINAH
SARVE SANTU NIRAMAYAH
SARVE BHADRANI PASYANTU
KASCHID DUKHA BHAGBHAVET
SANTHIH SANTHIH SANTHIH! , , , !

-


PRANASYEDAM VASE SARVAM
TRIDIVE YAT PRATISJHITAM
MATEVA PUTRAN RAKSASVA
SREESCA PRAJNANSCHA VIDEHINAITI
OM SANTHIH SANTHIH SANTHIH, : , , , , , .

-


BHUR BHUVAH SUVAH
TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHEEMAHEE
DHIYO YONAH PRACHODAYAT
OM SANTHIH SANTHIH SANTHIH

OM
TAT


OM  

, , . : , , .

-


SAHANA VAVATU
SAHANAU BHUNAKTU
SAHAVIRYAM KARAVAVAHAT
TEJASVI NA VADEETAMASTU
VIDVISHAVAHAI
SANTHIH SANTHIH SANTHIH
. . . . .

| | : Port9

|