, ,


ASATOMA SADGAMAYA
TAMASOMA JYOTIRGAMAYA
MRITYORMA AMRITANGAMAYA
OM SANTHIH SANTHIH SANTHIH

ACATOMA
TAMACOMA. . . , , .

-


OMKARA BINDU SAMYUKTAM
NITYAM DHYAYANTI YOGINAH
KAMADAM MOKSADAM CHAIVA
OMKARAYA NAMO NAMAH
SANTHIH SANTHIH SANTHIH- - , , . .

| | : Port9

|