Все мантры в одном месте

мантры, одном, месте

Мантры приветствия Луне (Chandra Namaskar)

ОМ KAMESVARYAI NAMAH
ОМ BHAGAMALINYAI NAMAH
ОМ NILYAKLINNAYAI NAMAH
ОМ BHERUNDAYAI NAMAH
ОМ VAHNIVASINYAI NAMAH
ОМ VAJRESHVARYAI NAMAH
ОМ DUTYAI NAMAH
ОМ TVARITAYAI NAMAH
ОМ KULASUNDARYAI NAMAH
ОМ NITYAYAI NAMAH
ОМ NILAPATAKINYAI NAMAH
ОМ VIJAYAYAI NAMAH
ОМ SARVAMANGALAYAI NAMAH
ОМ JVALAMALINYAI NAMAH

Мантра вселенского счастья

ОМ SARVESHAM SVASTI BHAVATU
SARVESHAM SHANTIR BHAVATU
SARVESHAM POORNAM BHAVATU
SARVESHAM MANGALAM BHAVATU

Мантры, перед приёмом пищи

1) ОМ BRAHMAARPANAM BRAHMA HAVIR
BRAHMAAGNAU BRAHMANAA HUT AM
BRAHMAIVA TENA GANTAVYAM
BRAHMA KARMA SAMAADHINAH

2) OM AHAM VAISHVAANARO BHUTVA
PRAANINAAM DEHAMAASHRITHA
PRAANAAPAANA SAMAA YUKTAHA
PACHAAMYANNAM CHATUR VIDAM

3) OM ANNAPOORNE SADAPOORNE
SANKAR PRAAN BALABHE
JNAN VAIRAGYA SIDHYARTHAM
BHIKSHAMI DEHI СНА PARVATI

Мантра перед началом обучения

SARASVATI NAMASTUBHYAM
VARADE KAAMAROOPINI
VIDYAARAMBHAM KARISHYAAMI
SIDDHIR BHAVATU MEI SADAA

Утренние мантры при пробуждении

1) KARAAGRE VASATE LAKSHMEEH
KARMOOLE SARASVATEE
KARAMADHYE TU GOVINDAH
PRABHAATE KAR DARSHANAM

2) SAMUDRA VASANE DEVI
PARVAT STAN MANDALE
VISNU PATNI NAMSTUBHYAM
PAD SPARSAM KSHAMSWA ME

Мантры для освящения воды

1) GANGE СНА
YAMUNE CHAIV
JALE ASMIN
SANNIDHEEM KURU

2) OM MADHVAY NAMAH
OM GOVINDAY NAMAH
OM KESHVAY NAMAH

3) OM APA-VITRAH PA-VITRO VA
SAR-VA VASTHAM GATO PI-VA
YAH SMA-RET PUNDARI KAKSHAH
SVA-BHYANTARAH SUCHIH

Мантра поклонения выбранному божеству

TVAMEVA МААТНА СНА PITAA TVAMEVA
TVAMEVA BANDHUSHCHA SAKHAA TVAMEVA
TVAMEVA VIDYAA DRVINAM TVAMEVA
TVAMEVA SARVAM MAMA DEVA DEVA

NAMA JAPA - МАНТРЫ ПОСВЯЩЕННЫЕ БОЖЕСТВАМ

(Sakama japa - для исполнения желаний)

Мантры Ганеши.

Любое новое дело следует начинать с восхваления Ганеши. Ганеша - устранитель препятствий и врагов.

1) ОМ GANG GANAPATAYE NAMAH
2) ОМ SHREE GANESHAYA NAMAH
3) ОМ SRI GANPATYE NAMAH