Все мантры в одном месте

мантры, одном, месте

МНОГОСТРОЧНЫЕ МАНТРЫ

Ганеша Мантра

ОМ VAKRATUNDA MAHAKAAYA
SURYA KOTI SAMAPRABHA
NIRVIGHNAM KURU MEY DEVA
SARVA KAARYESHU SARVADA

Гаятри мантра

ОМ BHUR BHUVAH SUVAHA
ТАТ SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHEEMAHEE
DHIYO YO NAH PRACHODAYAAT

Мантра Мира

ОМ ASATOMA SADGAMAYA
TAMASOMA JYOTIRGAMAYA
MRITYORMA AMRITANGAMAYA

Мантра Объединения (перед началом практики)

ОМ SAHANA VAVATU
SAHANAU BHUNAKTU
SAHAVIRYAM KARAVAVAHEY
TEJASVINA VADHEETAMASTU
MA VIDAVISHAVAHAI

Мантра по окончанию любой духовной практики

ОМ POORNAMADAH POORNAMIDHAM
POORNAAT POORNA MUDHATCHYATHE
POORNASYA POORNAMAADAAYA
POORNAMEVAA VASHISHYATHE

Мантра Счастья

ОМ SARVE BHAVANTU SUKHINAH
SARVE SANTU NIRAMAYAH
SARVE BHADRANI PASHYANTU
MA KASCHID DUKHA BHAGBHAVET

Гуру Дхьяна мантра (медитация на Гуру)

GURU BRAHMA GURUR VISHNU
GURU DEVO MAHESHWARAH
GURU SAAKCHAT PARA BRAHM
TASMAI SREE GURAVE NAMAH

Омкар Дхьяна мантра (медитация на ОМ)

ОМ OMKARA BINDU SAMYUKTAM
NITYAM DHYAYANTI YOGINAH
KAMADAM MOKSADAM CHAIVA
OMKARAYA NAMO NAMAH

Шива Дхьяна мантра (медитация на Шиву)

ОМ KARPURA GAURAM KARUNA VATARAM
SANSARA SARAM BHUJE GENDRAHARAM
SADA VASANTAM HRIDAYARA VANDE
BHAVAM BHAVANI SAHITAM NAMAMEE

Махамритьюнджаяйя мантра (мантра побеждающая болезнь и смерть)

ОМ TRAYAMBAKAM YAJАМАНЕ
SUGANDHIM PUSHTHIM VARDHANAM
URVARUKA MIV BANDHANAN
MRITYUR MUKSHIYA MA MRITAT

Мантры приветствия Солнцу (Для практики Surva Namaskar)

ОМ MITRAYA NAMAH
ОМ RAVAYE NAMAH
ОМ SURYAYA NAMAH
ОМ BHANAVE NAMAH
ОМ KHAGAYA NAMAH
ОМ POOSHNE NAMAH
ОМ HIRANYA GARBHAYA NAMAH
ОМ MAREECHAYE NAMAH
ОМ ADITYAYA NAMAH
ОМ SAVITRE NAMAH
ОМ ARKAYA NAMAH
ОМ BHASKARAYA NAMAH
ОМ SREE SAVITA SURYA NARAYANAYA NAMAH

SURYA биджа мантры:

ОМ HRAAM ОМ HREEM ОМ HROOM
ОМ HRAIM ОМ HRAUM ОМ HRAH